แนวทางการเดินทางเข้าไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

แนวทางการเดินทางเข้าไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

4 ก.ค. 2564

มาตรการสำหรับบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ยกเลิกการจัดเที่ยวบินโควต้ากักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ State Quarantine (SQ) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 • บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐบาลกำหนด คือ Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สามารถสืบค้นข้อมูลสถานที่กักตัว AQ ได้ทาง http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง สามารถเข้ากักตัวได้ที่ (1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ชลบุรี (3) ปราจีนบุรี หรือ (4) นครนายก เท่านั้น
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสามารถเข้ากักตัวได้ที่ (1) ภูเก็ต หรือ (2) พังงา เท่านั้น
  • ผู้โดยสารจากจอร์แดน อิรัก หรือปาเลสไตน์ ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนต์บอกซ์หรือสมุยพลัสได้ จึงไม่สามารถใช้ใบจองโรงแรมที่พัก SHA+ ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ขั้นตอนและรายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับเดินทางกลับไทย

 

ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง (หากมีกำหนดการเดินทางกลับไทยที่ชัดเจน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในประเทศไทย)

 • อัพโหลดหน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง (Passport) และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน แล้วจึงกดส่งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาอนุมัติขั้นตอน Pre-approval
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาพิจารณาขั้นตอน Pre-approval ไม่เกิน 3 วันทำการ
 • เมื่อสถานเอกอัครราชทูต อนุมัติขั้นตอน Pre-approval แล้ว ผู้โดยสารจะมีเวลา 15 วันในการอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการชำระเงินสถานที่กักตัว AQ (เต็มจำนวนหรือมัดจำไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท) และกรอกข้อมูลการเดินทางให้เรียบร้อย
 • เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ อนุมัติการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับอีเมลตอบกลับผลการลงทะเบียน โดยผู้โดยสารสามารถดาวโหลดหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE) และพิมพ์ออกมาเพื่อใช้งานต่อไป โดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

 

ขั้นที่ 2 ขอให้ตรวจสอบกับท่าอากาศยานต้นทาง สายการบิน หรือประเทศที่เครื่องบินแวะหยุดพัก (Transit) ว่า จะต้องแสดงเอกสารผลตรวจไม่พบเชื้อโควิท-19 ด้วยวิธี PCR หรือวิธีอื่นใดตามที่สายการบินหรือประเทศ Transit กำหนดหรือไม่ หากจำเป็น ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของสายการบินหรือประเทศที่จำทำการ Transit ให้เรียบร้อย มิเช่นนั้น อาจถูกปฏิเสธการเดินทาง

 

ขั้นที่ 3 เตรียมเอกสารสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
 2. หนังสือรับรอง COE จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้เดินทางได้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการกักกันใน AQ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
 4. แบบ ต. 8 (สามารถดาวโหลดได้ทาง https://bit.ly/34X6sAJ)
 5. (หากจำเป็น) ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิท-19 ด้วยวิธี PCR หรือเอกสารอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่สายการบินหรือประเทศ Transit กำหนด (เช่น ผลตรวจไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง)
 6. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอพพลิเคชัน ThailandPlus สามารถศึกษาข้อมูลได้ทาง https://thailandplus.in.th/th/

เอกสารข้อ 2 – 5 ขอให้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ไม่สามารถใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อมูลอื่น ๆ

 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง ขอให้ติดต่อผู้ให้บริการสถานที่กักตัว AQ เพื่อขอรับเอกสารการจองสถานที่กักตัว AQ ใหม่ แล้วจึงแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล thaiembassy.amm@mfa.mail.go.th หรือทางเฟซบุ๊ค @RTEamman โดยขอให้แนบบัตรโดยสารและเอกสารการจองสถานที่กักตัว AQ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางในหนังสือรับรอง COE ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง
 • ขอให้ตรวจสอบกฎระเบียบหรือนโยบายท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเดินทางออกนอกประเทศ เช่น การขอ Exit Visa หรือการชำระค่าปรับกรณีพำนักอยู่เกินกำหนด
 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล thaiembassy.amm@mfa.mail.go.th หรือทางเฟซบุ๊ค @RTEamman

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ