ขั้นตอนการเดินทางเข้าจอร์แดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สถานะ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2564

 

การเดินทางเข้าจอร์แดน_12_dec_2021

 

ขั้นตอน/เอกสารที่ต้องใช้ก่อนเดินทาง

1. มีผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19/หรือผลตรวจเป็นลบด้วยวิธี PCR-Test ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชม. เพื่อใช้แสดงขณะ Check-in กับสายการบิน

2. ลงทะเบียนและชำระเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดนล่วงหน้า* (ค่าธรรมเนียม 28 จอร์แดนดีนาร์) ที่เว็บไซต์ gateway2jordan.gov.jo โดยขอให้พิมพ์แบบตอบรับการลงทะเบียนที่มี QR Code เพื่อใช้แสดงขณะ Check-in กับสายการบิน

    หมายเหตุ

    * ยกเว้นการตรวจ COVID-19 ทั้งก่อนการเดินทางและเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดนสำหรับ (1) เด็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปี และ (2) ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตที่ประจำการในจอร์แดน

    ** ผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบนโยบายของสายการบินด้วย

3. กรอกแบบฟอร์มคัดกรองโรค (Health Declaration Form) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf

4. มีประกันสุขภาพ (Health Insurance) ที่ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในจอร์แดน

 

การตรวจลงตรา (วีซ่า)

ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเดินเข้าประเทศจอร์แดน และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของจอร์แดนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การพิจารณาอนุญาตให้เข้าจอร์แดนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ/กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์แดน

 

เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่จอร์แดน

- แสดง QR Code จากเว็บไซต์ gateway2jordan.gov.jo ให้กับเจ้าหน้าที่คัดกรองที่สนามบิน หากต้องตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สนามบิน ขอให้เดินทางไปยังซุ้มตรวจหาเชื้อเพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนผ่านกระบวนการเข้าจอร์แดนต่อไป ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจที่สนามบิน

ทั้งนี้ หากตรวจพบเชื้อ COVID-19 เมื่อถึงสนามบินที่จอร์แดนผู้โดยสารจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และจะต้องตรวจหาเชิ้ออีกครั้งในวันที่ 14 ของการกักตัว โดยผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล thaiembassy.amm@mfa.mail.go.th หรือทางเฟซบุ๊ค @RTEamman