หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2566

| 781 view


การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี

 

สถานเอกอัครราชทูตฯเปิดให้บริการทำเล่มหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) ตั้งแต่วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. และ 14.00 - 15.30 น. โดยขอให้แจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันบรับบริการ 1 วันผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข079 848 5558

1.      ข้อมูลทั่วไป

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) มีอายุ1 ปีและไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ออกให้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่สามเท่านั้นกรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วนผู้ร้องควรยื่นขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินหรือ Emergency Travel Document แทนการใช้หนังสือเดินทางฉุกเฉิน

2.      การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

3.      เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

3.1  สำหรับบุคคลทั่วไป

-          กรอกคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

-          หนังสือเดินทาง (เล่มจริง) พร้อมสำเนา  1 ชุด

-          บัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ ทะเบียนบ้าน 1 ชุด

-          รูปถ่าย 2 รูปขนาดPassport Size

-          กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตตำรวจ พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.2  สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) มีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

-          กรอกคำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

-          สูติบัตร หนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมสำเนา 1 ชุด

-          หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด

-          สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา (หากมี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

-          รูปถ่าย2รูปขนาดPassport Size

-          ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งอยู่หน้าที่2 ของคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรณีบิดาและ/หรือมารดาไม่สามารถลงนามในสัญญาดังกล่าว เพราะพำนักอยู่ที่ประเทศไทย ให้ไปทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้ที่สำนักงานเขต อำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

-          หากบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันและมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ป.ค. 14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน

4.      ค่าธรรมเนียม​

6.00 จอร์แดนดีนาร์

 

 

เอกสารประกอบ

คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน_