เวลาทำการ

วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุด 
เวลาทำการ เวลา 09.00-16.30 น.
เวลายื่นคำร้องขอรับวีซ่า เวลา 09.30-12.30 น.
เวลารับวีซ่า เวลา 11.30-12.30 น.
เวลาบริการด้านกงสุลสำหรับคนไทย เวลา 09.30.-16.00 น. โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการที่หมายเลขโทรศํพท์ ๐๗๙ ๘๔๗ ๕๕๕๘

 

ที่อยู่

อาคารที่ No. 8 ถนน Ahmad Ya'koub Awamleh เขต Abdoun กรุงอัมมาน PO Box 144329 รหัสไปรษณีย์ 11814

GPS

 

ติดต่อ

โทรศัพท์ +962 6 590 3888
โทรสาร +962 6 590 3899
อีเมล์ thaiembassy.amm@mfa.mail.go.th
facebook: RTEamman