แบบสำรวจความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในจอร์แดนและอิรัก

แบบสำรวจความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในจอร์แดนและอิรัก

20 Apr 2020

194 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้จัดทำแบบสำรวจความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยในจอร์แดนและอิรัก โดยแบบสอบถามดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจจำนวนคนไทยที่พร้อมจะกลับไทยด้วยทุนทรัพย์ของตนเองเป็นการเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป มิใช่การลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย หากสถานเอกอัครราชทูตฯ มีแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเดินทางกลับไทย จะมีการประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

ก่อนทำแบบสำรวจ ขอความกรุณาศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข ดังนี้

(1) การสำรวจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะมีการจัดเที่ยวบินพิเศษ แต่เป็นการสำรวจจำนวนคนไทยที่พร้อมจะกลับไทยด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง (อาจประเมินราคาในเบื้องต้น โดยใช้ราคาตั๋วโดยสารของสายการบินในเส้นทางเดียวกัน ประเภทเดินทางเที่ยวเดียว ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าราคาปกติ 3 - 4 เท่า)

(2) ขอความร่วมมือผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้ เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ เช่น นักท่องเที่ยวตกค้าง นักศึกษาที่จบการศึกษา พนักงาน/แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ป่วยที่ประสงค์จะกลับไปรักษาตัวที่ประเทศไทย เป็นต้น

(3) หากเดินทางกลับไทยในช่วงนี้ ขอให้รับทราบเงื่อนไขและมาตรการที่จะต้องดำเนินการตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

- เมื่อจะทำการ Check-in ที่สนามบิน จะต้องแสดง (ก) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (ข) ใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly อายุไม่เกิน 72 ชม.

- เมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องเข้ารับการกักตัวเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่และแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดทุกกรณี รวมทั้งยอมรับที่จะพักห้องคู่หรือห้องพัก 3 คน ตามมาตรการดูแลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

- รัฐบาลไทยกำหนดโควต้าคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจากทุกประเทศ จำนวน 200 คนต่อวัน

หมายเหตุ: แบบสำรวจในครั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเดินทางกลับประเทศไทย

>>>แบบสำรวจสำหรับคนไทยในจอร์แดน https://forms.gle/a1tAhh3hMcXqhUmq8

>>>แบบสำรวจสำหรับคนไทยในอิรัก https://forms.gle/jN1WTyi31BhUSMFK6

**ปิดรับแบบสำรวจในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น.**